FORGOT YOUR DETAILS?

เอเอซี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

by admin / Thursday, 23 February 2017 / Published in News & Event
8226

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนิกร ชัยอมฤต ผู้แทนจากบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด มอบเงินจำนวน 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการซื้อสิ่งของ และใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

TOP